πŸ“Œ KONPAY x Bybit 상μž₯ 기념 이벀트 보상이 λͺ¨λ‘ 지급 μ™„λ£Œλ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

μ°Έμ—¬ν•΄μ£Όμ‹  λͺ¨λ“  λΆ„λ“€κ»˜ κ°μ‚¬λ“œλ¦½λ‹ˆλ‹€.πŸ˜πŸ™πŸ™

β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€” β€”

πŸ“Œ The KONPAY x Bybit listing celebration Event product has been paid.

Thank you to everyone who participated.πŸ˜πŸ™πŸ™

--

--

Connect Digital-Asset

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store